Voorwaarden in het kort

 Terms & Conditions in short

Algemene Voorwaarden
Deze pagina bevat de algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u producten van ons gaat bestellen. Het is belangrijk dat u begrijpt dat, door het bestellen van een van onze producten, u akkoord gaat met de voorwaarden die daaraan gebonden zijn.
Door het plaatsen van een bestelling bij Birdie Accessoires, garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent (of toestemming heeft van ouders om bij ons een aankoop te doen) en u accepteert deze voorwaarden, die gelden voor alle bestellingen die u plaatst op Birdie Accessoires voor de verkoop en levering van producten. Geen van deze voorwaarden beïnvloed uw wettelijke rechten. Geen andere voorwaarden of wijzigingen van de algemene voorwaarden is bindend tenzij schriftelijk wordt medegedeeld en ondertekend door ons.


Terms & Conditions

This page contains the terms & conditions. Please read these terms & conditions carefully before ordering any products from us. You should understand that by ordering any of our products, you agree to be bound by these terms & conditions. By placing an order at Birdie Accessoires, you warrant that you are at least 18 years old (or have parents' permission to buy from us) and accept these terms & conditions which shall apply to all orders placed or to be placed at Birdie Accessoires for the sale and supply of any products. None of these terms & conditions affect your statutory rights. No other terms or changes to the terms & conditions shall be binding unless agreed in writing signed by us.

persoonlijke informatie
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt of die wij verkrijgen, zullen door Birdie Accessoires behandeld worden als verantwoordelijke voor de persoonlijke gegevens. De persoonlijke informatie die u verstrekt, zal worden gebruikt om de leveringen te garanderen aan u, de kredietbeoordeling en om aanbiedingen en informatie over ons assortiment aan u te leveren. De door u verstrekte informatie is alleen beschikbaar voor Birdie Accessoires en Tictail en zal niet worden gedeeld met derden. U heeft het recht om de informatie die wij hebben over u te inspecteren. U heeft altijd het recht om Birdie Accessoires te vragen om de informatie die wij over u hebben te verwijderen of te corrigeren. Door het accepteren van deze voorwaarden, gaat u akkoord met het bovenstaande.

Personal Information

All personal information you provide us with or that we obtain will be handled by Birdie Accessoires as responsible for the personal information. The personal information you provide will be used to ensure deliveries to you, the credit assessment, to provide offers and information on our catalog to you. The information you provide is only available to Birdie Accessoires and Tictail and will not be shared with other third parties. You have the right to inspect the information held about you. You always have the right to request annemarywestera to delete or correct the information held about you. By accepting the Birdie Accessoires Conditions, you agree to the above.

Overmacht
Gebeurtenissen die buiten Birdie Accessoires liggen en die redelijkerwijs niet te voorzien zijn, worden beschouwd als overmacht, wat betekent dat Birdie Accessoires niet aansprakelijk is voor wat er buiten de controle van Birdie Accessoires om gaat. Voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen zijn het handelen of nalaten door de overheid, nieuwe of gewijzigde wetgeving, conflicten, embargo, brand of overstroming, sabotage, ongeval, oorlog, natuurrampen, stakingen of gebrek aan levering van leveranciers. De overmacht omvat ook beslissingen van de overheid die op een negatieve manier de markt en de producten beïnvloeden, bijvoorbeeld: beperkingen, waarschuwingen, verbod, etc.

Force Majeure

Events outside Birdie Accessoires control, which is not reasonably foreseeable, shall be considered force majeure, meaning that Birdie Accessoires is released from Birdie Accessoires obligations to fulfill contractual agreements. Example of such events are government action or omission, new or amended legislation, conflict, embargo, fire or flood, sabotage, accident, war, natural disasters, strikes or lack of delivery from suppliers. The force majeure also includes government decisions that affect the market negatively and products, for example, restrictions, warnings, ban, etc.

Betaling
Alle producten blijven eigendom Birdie Accessoires totdat de volledige betaling is voltooid. De prijs van toepassing staat vast op de datum waarop u uw bestelling plaatst. Verzendkosten en de betaalmogelijkheden worden erkend voordat de aankoop is bevestigd. Als u jonger bent dan 18 jaar moet je toestemming van ouders hebben om een aankoop te doen bij Birdie Accessoires.
Alle transacties die doormiddel van Birdie Accessoires worden gedaan en behandeld, gaan via externe toegewijde gateways om uw betalingsveiligheid te garanderen. Gegevens worden niet opgeslagen en alle gegevens worden verwerkt via het SSL-encryptie. Wij verzoeken u om de voorwaarden van gekozen gateway voor uw betalingen goed door te lezen, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de transacties.

 

Betalings mogelijkheden:

Bij  Birdie Accessoires kunt u op de volgende manieren betalen:

PayPal betaal met gemak, snel en veilig met PayPal. Of met een Credit Card zoals Visa, Amex, MasterCard, Maestro, Discover en andere credit cards via PayPal.

Betaling vooraf (alleen voor Nederlandse consumenten): U kunt mij en email sturen dat het om een betaling vooraf gaat. Ik stuur u het rekeningnummer en informatie toe. U maakt het totaal bedrag over op ons rekeningnummer, onder vermelding van het ordernummer en naam die ik u in de email toestuur. Als de betaling is ontvangen zullen wij uw bestelling verwerken.

Payment

All products remain Birdie Accessoires property until full payment is made. The price applicable is that set at the date on which you place your order. Shipping costs and payment fees are recognized before confirming the purchase. If you are under 18 years old you must have parents' permission to buy from Birdie Accessoires.

All transfers conducted through Birdie Accessoires are handled and transacted through third party dedicated gateways to guarantee your protection. Card information is not stored and all card information is handled over SSL encryption. Please read the terms & conditions for the payment gateway choosen for the transaction as they are responsible for the transactions made.

Payment for outside the Netherlands can only be made through PayPal or Credit Card

Pay with Visa, Amex, MasterCard, Maestro, Discover and many other credit cards via PayPal.

Taxes

Please note that local charges (sales tax, customs duty) may occur, depending on your region and local customs duties. These charges are at the customers own expense.

Verzending

De verzending zal plaats vinden, nadat de betaling bij ons zichtbaar is. Verzenden geschied binnen 1 á 2 werkdagen (het weekend uitgesloten) We doen ons best om het pakket zo snel mogelijk naar u toe te sturen! Birdie Accessoires is niet verantwoordelijk voor vertragingen binnen de bezorgdiensten.

Shipment

Shipment will take place after payment is visible on our account. Shipment will take place in 1 or 2 workingdays (with exception of the weekends) We do our best to send the pakkage as soon as possible! Birdie Accessoires is not responsible for delayments inside the courier services.

Cookies

Birdie Accessoires gebruikt cookies volgens de nieuwe Electronic Communications Act , die op 25 juli 2003 van kracht werd . Een cookie is een klein tekstbestand opgeslagen op uw computer die informatie van de website bevat wat helpt om de bezoeker te identificeren en te volgen . Cookies brengen geen schade aan uw computer toe, maar bevat alleen een stukje tekst ​​, kan geen virussen bevatten en neemt vrijwel geen ruimte in op uw harde schijf . Er zijn twee soorten cookies : "session cookies" en cookies die permanent worden opgeslagen op uw computer .
Het eerst veel voorkomende type cookie is "session cookies" . Gedurende de tijd dat u de website bezoekt , gebruikt onze web server in uw browser een uniek identificatie string om u niet te verwarren met andere bezoekers . Een " session cookie " wordt nooit permanent op uw computer opgeslagen en verdwijnt wanneer u uw browser sluit . Om Birdie Accessoires te gebruiken zonder problemen is het nodig dat u cookies toelaat .
Het tweede type cookie slaat een bestand permanent op, op uw computer. Dit type cookie wordt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers navigeren op de website. Dit wordt alleen gebruikt om bezoekers een betere dienstverlening en ondersteuning te kunnen bieden. De tekst bestanden kunnen worden verwijderd . Op Birdie Accessoires gebruiken we dit type cookie voor het bijhouden van uw winkelwagen en voor het bijhouden van de statistieken van onze bezoekers. De informatie die is opgeslagen op uw computer is slechts een uniek nummer, zonder enig verband met persoonlijke informatie

Cookies

Birdie Accessoires uses cookies according to the new Electronic Communications Act, which came into force on 25 July 2003. A cookie is a small text file stored on your computer that contains information that helps the website to identify and track the visitor. Cookies do no harm to your computer, consist only of text, can not contain viruses and occupies virtually no space on your hard drive. There are two types of cookies: "Session Cookies" and cookies that are saved permanently on your computer.

The first type of cookie commonly used is "Session Cookies". During the time you visit the website, our web server assigns your browser a unique identifier string so as not to confuse you with other visitors. A "Session Cookie" is never stored permanently on your computer and disappears when you close your browser. To use Birdie Accessoires without troubles you need to have cookies enabled.

The second type of cookie saves a file permanently on your computer. This type of cookie is used to track how visitors move around on the website. This is only used to offer visitors better services and support. The text files can be deleted. On Birdie Accessoires we use this type of cookie to keep track of your shopping cart and to keep statistics of our visitors. The information stored on your computer is only a unique number, without any connection to personal information.

Extra informatie
Birdie Accessoires behoudt zich het recht om alle informatie te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit houdt onder andere in: De prijzen, technische specificaties, het gebied van aankoop en het productaanbod. Wanneer een product is uitverkocht, heeft Birdie Accessoires het recht om de bestelling te annuleren en op de best mogelijke manier het reeds betaalde bedrag terug te betalen. Birdie Accessoires zal de klant ook op de hoogte stellen van gelijkwaardige vervangende producten indien deze beschikbaar zijn.


Tictail AB is niet verantwoordelijk voor de inhoud, interacties of transfers op http://annemarywestera.tictail.com.

Alle vragen: birdieaccessoires@hotmail.com


Additional Information

Birdie Accessoires reserves the right to amend any information, including but not limited to prices, technical specifications, terms of purchase and product offerings without prior notice. At the event of when a product is sold out, Birdie Accessoires has the right to cancel the order and refund any amount paid in the best way. Birdie Accessoires shall also notify the customer of equivalent replacement products if available.

 

Tictail AB is not responsible for any content, interactions or transfers made on http://annemarywestera.tictail.com.

 

All enquiries: birdieaccessoires@hotmail.com